v03.28 - 已修正技能没有动画的问题.

v10.03 - 修正部分角色没有技能的问题.

v10.31 - 修正妓院不能使用技能的问题.

v10.04 - 修正鱼人的技能以及优化部分文本.

v10.05 - 修正收集到的问题.

----------------------------------------------

v1.0 - 修正正版字体方框的问题,此次更新正版玩家可以随意拖动窗口以及使用手柄

v1.01 - 修正正版战斗中状态字体方块的问题

剧情

道具(武器)

技能

其他